Atjaunošanas darbi

2019. gada 7. augustā
Katedrāles atjaunošanas darbu norise vasaras periodā


Kopš jūnija atjaunošanas darbi turpinājušies, veicot logu un slēģu restaurāciju un nomaiņu nepilnu 60% apjomā. Noslēdzas darbs pie logu restaurācijas ērģeļu telpā un augustā ērģeļu meistars ievietos atpakaļ instrumentam atjaunošanas darbu dēļ demontētās mehānikas daļas un stabules, kā arī atjaunotās ērģeļu reģistru pogas.

Jūnija mēnesī tika uzsākta torņa fasādes krāsošana, metāla konstrukciju atjaunošana (torņa augšējā kniedētā dzelzs daļa, tai skaitā jumts, torņa skatu platformas, čuguna balustrāde, kapiteļu volūtas), esošā skārda demontāža, jauna skārda ieklāšana (dzegas, elementi uz torņa), atsegtās armatūras un enkuru restaurācija.

Intensīvs darbs noritējis baznīcas tornī, kur bija nepieciešams veikt papildus torņa nostiprināšanu. Nokaļot bojāto apmetumu, atklājās nozīmīgi bojājumi torņa konstrukcijās, kuru veikšana nebija ieļauta projekta izmaksās, bet kuriem ir būtiska nozīme torņa konstrukciju noturības saglabāšanā un sabrukšanas draudu novēršanā. Liepājas Sv. Trīsvienības evaņģēliski luteriskā draudze ir noslēgusi vienošanos ar būvnieku SIA “Firma UPTK” par darbu veikšanu ar atlikto maksājumu. Torņa papildus darbu  kopējās izmaksas ir 87 663 EUR. Trešdaļu no šīm izmaksām plānots segt, izmantojot projektu konkursos piešķirtos Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes (10 000 EUR) un Liepājas pilsētas pašvaldības (20 000 EUR) finanšu līdzekļus. Atlikušo divu trešdaļu neplānoto izmaksu segšanai, aicinām katru, kam rūp dievnama atjaunošana, atbalstīt šo darbu sekmīgu norisi. Tornī veiktie papildus darbi līdz augustam – erodējošā un bojātā mūra pārmūrēšana, mūra enkurošana un injicēšana.

Jūlija mēnesī tika pabeigti drenāžas ierīkošanas un pamatu cokola restaurācijas darbi, kā arī lielākā daļa no zibensnovadīšanas sistēmas montāžas darbiem. Baznīcas cokola, pamatu un hidroizolācijas darbi ir ļoti svarīgi, jo  hidroizolācijas neesamība un cokola sliktais stāvoklis bija cēlonis tam, ka ūdens virzījās uz mājas ārsienām, negatīvi ietekmējot akmens detaļas, apmetumu, ieejas portālus un tajās esošās ieejas durvis. Jūlijā vienlaikus turpinājusies dzegu vilkumu atjaunošana, fasādes krāsošana, konstruktīvo plaisu likvidēšana, metāla konstrukciju atjaunošana un pulksteņa ciparnīcu virsmu attīrīšana.

Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds pateicas katram katedrāles atjaunošanas darbos iesaistītajam un ikvienam šo darbu atbalstītājam. Ziedojumus šajā gada ir veikuši galvenokārt draudzes locekļi un ilggadējie baznīcas restaurācijas darba atbalstītāji. Atbalstu ir sniegusi arī Somijas Jēgeru tradīciju biedrība un Somijas Jēgeru asociācija. Sirsnīgs paldies arī ikvienam liepājniekam, kurš ar savu ziedojumu, darba ieguldījumu  vai citādi sniedz atbalstu katedrāles atjaunošanai.

Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds aicina pilsētas iedzīvotājus un uzņēmējus iesaistīties, lai kopīgiem spēkiem varētu sekmīgi pabeigt uzsāktos darbus!

Ziedojumu konts:

Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds

Juridiskā adrese: Lielā iela 9, Liepāja, LV-3401, Latvija
Reģ. Nr. 40008108234
Bankas nosaukums: AS Swedbank

BIC/SWIFT kods: HABALV22
Konts: LV91HABA0551015229804

Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasādes atjaunošanas darbi tiek īstenoti Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” sadarbības projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” ietvaros.

Būvdarbus Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē plānots pabeigt 2020.gada pavasarī, kopējais projekta īstenošanas laiks 24 mēneši. Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasāžu atjaunošanas projekta kopējais budžets 1 176 471 eiro, no kuriem 1 miljonu eiro jeb 85% no kopējā finansējuma plānots segt no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem un 176  tūkstošus eiro jeb 15% no savāktajiem ziedojumiem baznīcas atjaunošanai. Papildus darbu izdevumi torņa konstrukcijas stiprināšanai, atjaunošanai – 87 663,31 EUR apmērā.

 

2019.gada 27.maijā

 

Kopš 2018.gada nogales būvobjektā turpinājušies baznīcas cokola atjaunošanas darbi, torņa slēģu restaurācijas darbi, metāla un koku logu restaurācija un jaunu logu montāža, turpināti fasādes apmetuma nokalšanas darbi bojājumu zonās, uzsākti dzegu vilkumu atjaunošanas darbi, zibensaizsardzības sistēmas ierīkošana, fasādes apdares – gludā apmetuma, atjaunošanas darbi, baznīcas torņa papildus darbu īstenošana. Turpinās darbs pie smilšakmens detaļu izpētes un restaurācijas koncepcijas izstrādes.

Aprēķināts arī pagājušajā rudenī torņa fasādē atklāto, iepriekš neplānoto, darbu apjoms un izmaksas – tās ir 87000 EUR. Daļu no šīm izmaksām plānots segt, izmantojot Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes, Liepājas pašvaldības un citu organizāciju projektu konkursos iegūtos finanšu līdzekļus.  Tomēr, šādi iegūtie finanšu līdzekļi, nebūs pietiekami visas summas segšanai, tāpēc pašlaik īpaši nepieciešams ir ziedotāju atbalsts. Ziedot restaurācijas atbalstam varat ŠEIT

Pateicamies ikvienam ziedotājam par līdzšinējo ieguldījumu!

Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasādes atjaunošanas darbi tiek īstenoti Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” sadarbības projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” ietvaros. Liepājas Sv.Trīsvienības ev. lut. draudze ir viens no pieciem projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” sadarbības partneriem. Projekta vadošais partneris un finansējuma saņēmējs ir Liepājas pilsētas pašvaldība.

Būvdarbus Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē plānots pabeigt 2020.gada pavasarī, kopējais projekta īstenošanas laiks 24 mēneši. Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasāžu atjaunošanas projekta kopējais budžets 1 176 471 eiro, no kuriem 1 miljonu eiro jeb 85% no kopējā finansējuma plānots segt no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem un 176  tūkstošus eiro jeb 15% no savāktajiem ziedojumiem baznīcas atjaunošanai.

2018.gada 23.novembrī

Par Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasādes atjaunošanas darbu norisi

Foto: Aigars Prūsis

Būvniecības pirmajā pusgadā ir uzslietas sastatnes ēkas rietumu galam pa perimetru, tai skaitā tornim līdz pat tā smailei, veikti bojātā fasādes apmetuma nokalšanas darbi šajā darbu zonā, uzsākti torņa augšējās metāla fasādes daļas un jumtiņa krāsojuma atjaunošanas darbi, fasādes apmetuma un ķieģeļu mūra atjaunošanas darbi un jumta balustrādes krāsojuma atjaunošana. Turpinās darbs pie smilšakmens detaļu izpētes un restaurācijas koncepcijas izstrādes, kā arī logu restaurācijas programmas sagatavošanas un jauno maināmo iekšlogu izgatavošanas.

Faktam, ka darbi sākti tieši šogad vēl lielāko nozīmi piešķir tas, ka 5.decembrī Liepājas Sv.Trīsvienības baznīca sagaida savu 260. jubileju, kas tiks atzīmēta sestdienā 1.decembrī pl.11.00 ar īpašu svētku dievkalpojumu.

Būvdarbu “Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasāžu un torņa atjaunošana, logu un akmens detaļu restaurācija” īstenošana uzticēta SIA firma “UPTK”. Būvuzraudzību veic SIA “AKORDS U”. Autoruzraudzību nodrošina SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”. Būvprojekta izstrādātāji SIA “Pastorāts” arhitekte Helēna Dekante, SIA “Arhitektoniskā izpētes grupa” arhitekte Marina Mihailova.

Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasādes atjaunošanas darbi tiek īstenoti Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” sadarbības projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” ietvaros. Liepājas Sv.Trīsvienības ev. lut. draudze ir viens no pieciem projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” sadarbības partneriem. Projekta vadošais partneris un finansējuma saņēmējs ir Liepājas pilsētas pašvaldība.

Būvdarbus Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē plānots pabeigt 2020.gada pavasarī, kopējais projekta īstenošanas laiks 24 mēneši. Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasāžu atjaunošanas projekta kopējais budžets 1 176 471 eiro, no kuriem 1 miljonu eiro jeb 85% no kopējā finansējuma plānots segt no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem un 176  tūkstošus eiro jeb 15% no savāktajiem ziedojumiem baznīcas atjaunošanai.

Lai darbus veiksmīgi izvestu līdz galam un plānotu tālākos darbus pie Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles atjaunošanas Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds turpina aicināt ikvienu labas gribas cilvēku, kas vēlas  atbalstīt atjaunošanas darbu norisi, ziedot šim mērķim.

Ziedojumu konts:

Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds

Juridiskā adrese: Lielā iela 9, Liepāja, LV-3401, Latvija
Reģ. Nr. 40008108234
Bankas nosaukums: AS Swedbank

BIC/SWIFT kods: HABALV22
Konts: LV91HABA0551015229804

Pašāka informācija un foto attēli par darbu norisi:

http://trisvienibasfonds.lelb.lv/

 

Pateicamies ikvienam ziedotājam un visiem atjaunošanas darbu komandas dalībniekam par līdzšinējo ieguldījumu!

 

Informācijas par restaurācijas darbu norisi atspoguļojums medijos:‍‍

‍‍Foto galerija portālā irliepaja, 21.11.2018‍‍

‍portālā liepajniekiem.lv, 22.11.2018.‍‍

‍‍Latvijas sabiedriskie mediji:

‍LR4, 23.11.2018. ieraksts Домская площадь plkst. 7:36 no 14.22 minūtes

‍lsm.lv, 23.11.2018. На реставрацию Лиепайского собора Святой Троицы могут понадобиться пожертвования

‍lsm.lv, Foto galerija LSM, 23.11.2018

‍lsm.lv, 24.11.2018. Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāle jubileju sagaida restaurācijas procesā

 

Informāciju sagatavoja:

K.Liepa

Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles atjaunošanas projekta vadītāja

(trisvienibasfonds@inbox.lv, mob.tālr.: 29486801)

____________________________________________________________________________________________

Ar patiesu prieku varam sacīt, ka Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasāžu un torņa atjaunošanas, logu un smilšakmens detaļu restaurācijas darbi ir uzsākti. Kopējais projekta īstenošanas laiks plānots 24 mēneši, būvdarbus veic SIA firma “UPTK”.

Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasādes atjaunošanas darbi tiek īstenoti Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” sadarbības projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” ietvaros.

2018.gada jūnija otrajā nedēļā tika saņemts apstiprinājums no CFLA (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra) par projekta iesnieguma izvērtēšanu un nosacījumu izpildi. Projekta ietvaros Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles atjaunošanā plānots investēt 1 miljonu eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma un 176 470,59 eiro pašu spēkiem savāktos līdzekļus jeb ziedojumus. Plānots atjaunojot katedrāles fasādi, torņa fasādi, tai skaitā restaurēt logus, durvis un smilšakmens detaļas, kā arī ierīkot zibensaizsardzības sistēmu, veikt pamatu hidroizolāciju un lietus ūdens savākšanas sistēmas ierīkošanu. Kopējais darbu veikšanas laiks ir 2 gadi.

Projekta īstenošanas rezultātā katedrālē tiks jaunradīts viens jauns tūrisma pakalpojums – izveidota ekspozīcija katedrāles tornī par vēsturiskiem notikumiem un personībām Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcā cauri gadsimtiem, kā arī pilnveidoti divi esoši tūrisma pakalpojumi: 1) nodrošināt apstākļus ērģeļu koncertdarbībai visa gada griezumā ne tikai vasaras sezonā; 2) mainīgās izstādes katedrālē.

Iepirkumu rezultātā būvdarbu īstenošana uzticēta SIA firma “UPTK”, būvuzraudzību veic SIA “Akords U”, būvuzraugs Mārtiņš Metāls, savukārt autoruzraudzību veic SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa.” Būvprojektu “Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas fasāžu un torņa atjaunošanas, logu un akmens detaļu restaurācija” 2016.gadā izstrādāja SIA “Pastorāts”, sadarbībā ar SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”.

Īstenojot  fasādes atjaunošanas darbus, noslēgsies katedrāles glābšanas darbu posms, kas ilguši jau vairāk kā 10 gadus. Glābšanas darbi iesākās 2008.gadā, veicot dievnama ēkā un ērģelēs koksngraužu likvidēšanu ar gāzēšanas metodi, laikā no 2012. līdz 2014.gadam tika veikta ēkas pamatu nostiprināšana un jumta renovācija.

Ar prieku varam sacīt, ka 2018.gadā ir uzsākti katedrāles fasāžu atjaunošanas darbi, zīmīgā gadā, kad Latvija atzīmē simtgadi, bet Liepājas Sv.Trīsvienības baznīca sagaida savu 260. jubileju.

Ikvienam ir iespēja līdzdarboties atjaunošanas projektā, atbalsot ar ziedojumiem, lai katedrāles atjaunošanas darbi veiksmīgi turpinātos gan pie interjera un mākslas priekšmetu restaurācijas, gan pie ērģeļu pilnas restaurācijas.

Ziedojumu konts:

Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds

Juridiskā adrese: Lielā iela 9, Liepāja, LV-3401, Latvija
Reģ. Nr. 40008108234
Bankas nosaukums: AS Swedbank

BIC/SWIFT kods: HABALV22
Konts: LV91HABA0551015229804

Pateicamies ikvienam labas gribas cilvēkam, kas snieguši savu atbalstu, lai katedrāles fasāžu atjaunošanas darbus varētu uzsākt un veiksmīgi izvest līdz galam.

“Lai mana Kunga, mūsu Dieva,jaukums pār mums!Liec mūsu roku pūliņiem izdoties!” (Ps.90:17)

Pašāka informācija par uzsāktajiem Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles atjaunošanas darbiem un fotoattēlu galerija apskatāma:

trisvienibasfonds.lelb.lv

Informāciju sagatavoja:

K.Liepa

Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles atjaunošanas projekta vadītāja

____________________________________________________________________________________________

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Būvuzraudzība Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasādes un torņa atjaunošana, saskaņā ar Būvprojektu, Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas fasāžu un torņa atjaunošana, logu un akmens detaļu restaurācija

Publicēšanas datums: 02/08/2017

 1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Liepājas Svētās Trīsvienības evaņģēliski luteriskā draudze

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

90000088846

Adrese

Lielā iela 9, Liepāja, Latvija, LV-3401

Tālruņa numurs(-i)

+371 29486801

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Nodibinājuma “Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds” vadītāja Kristīne Liepa, +371 29486801, +371 63423431, trisvienibasfonds@inbox.lv

 1. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Būvuzraudzība Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasādes un torņa atjaunošana, saskaņā ar Būvprojektu, Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas fasāžu un torņa atjaunošana, logu un akmens detaļu restaurācija

 1. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

24/04/2017

 1. Lēmuma pieņemšanas datums

02/08/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

 1. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
1. SIA “Warss+” 44103055272 “Roznēnu Ezerkrasti”, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122 Latvija
2. SIA “AKORDS U” 40003448591 “Briņķi”, Līgatnes novads, LV-4108 Latvija
 1. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “Warss+” 44103055272 “Roznēnu Ezerkrasti”, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122 Latvija
SIA “AKORDS U” 40003448591 “Briņķi”, Līgatnes novads, LV-4108 Latvija
 1. Informācija par uzvarētāju
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “AKORDS U” 40003448591 “Briņķi”, Līgatnes novads, LV-4108 Latvija
 1. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

19200 EUR

 1. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

_____________________________________________________________________________________________

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Būvdarbi Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasādes un torņa atjaunošana, saskaņā ar Būvprojektu, Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas fasāžu un torņa atjaunošana, logu un akmens detaļu restaurācija.

 

Publicēšanas datums: 02/08/2017

 1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Liepājas Svētās Trīsvienības evaņģēliski luteriskā draudze

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

90000088846

Adrese

Lielā iela 9, Liepāja, Latvija, LV-3401

Tālruņa numurs(-i)

+371 29486801, +371 63423431

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Nodibinājuma “Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds” vadītāja Kristīne Liepa, +371 29486801, +371 63423431, trisvienibasfonds@inbox.lv

 1. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasādes un torņa atjaunošana, saskaņā ar Būvprojektu, Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas fasāžu un torņa atjaunošana, logu un akmens detaļu restaurācija.

 1. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

24/04/2017

 1. Lēmuma pieņemšanas datums

02/08/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

 1. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “UPTK” 42103006052 Ezermalas iela 3a, Liepāja, LV-3401 Latvija
AS “Būvuzņēmums Restaurators” 40003113258 Jelgavas iela 36, Rīga, LV-1004 Latvija
 1. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “UPTK” 42103006052 Ezermalas iela 3a, Liepāja, LV-3401 Latvija
AS “Būvuzņēmums Restaurators” 40003113258 Jelgavas iela 36, Rīga, LV-1004 Latvija
 1. Informācija par uzvarētāju
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “UPTK” 42103006052 Ezermalas iela 3a, Liepāja, LV-3401 Latvija
 1. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

915064.57 EUR

 1. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

_____________________________________________________________________________________________

Veikti grozījumi Būvuzraudzības iepirkumā “Būvuzraudzības pakalpojumi Liepājas Sv. Trīsvienības baznīcas fasāžu un torņa atjaunošana, logu un akmens detaļu restaurācija”.

‍Grozījumi publicēti:

https://pvs.iub.gov.lv/show/496163

Līdz ar grozījumu veikšanu, Būvuzraudzības piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts vēl par 5 darba dienām, līdz 08.06.2017 pl. 16.00.

Informāciju sagatavoja,

Kristīne Liepa Iepirkumu komisijas vadītāja

_____________________________________________________________________________________________

Grozījumi Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas Būvdarbu iepirkuma nolikumā.

Grozījumi publicēti:
https://pvs.iub.gov.lv/show/495105
_____________________________________________________________________________________________

Grozījumi Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas Būvuzraudzības iepirkuma nolikumā.

Grozījumi publicēti:
https://pvs.iub.gov.lv/show/495089
_____________________________________________________________________________________________

 

IEPIRKUMU UZRAUDZĪBAS BIROJA interneta vietnē publicēts paziņojums par Iepirkuma izsludināšanu par Būvdarbiem Liepājas Sv,Trīsvienības katedrāles fasādes un torņa atjaunošanai:

https://pvs.iub.gov.lv/show/492183

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 24/04/2017

1. Finansējuma saņēmējs

Liepājas Svētās Trīsvienības evaņģēliski luteriskā draudze

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000088846

Adrese

Lielā iela 9, Liepāja, Latvija, LV-3401

Tālruņa numurs(-i)

+371 29486801, +371 63423431

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Nodibinājuma “Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds” vadītāja Kristīne Liepa, +371 29486801, +371 63423431, trisvienibasfonds@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasādes un torņa atjaunošana, saskaņā ar Būvprojektu, Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas fasāžu un torņa atjaunošana, logu un akmens detaļu restaurācija.

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāle, Lielā iela 9, Liepāja, LV-3401

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/11/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena

933399 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

24/05/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Jelgavas iela 58, Liepāja, LV-3401

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums

Specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” īstenošana.

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Būvdarbu Iepirkuma nolikums ar pielikumiem un Būvprojekts: https://failiem.lv/u/qhn4wyn8

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Liepa

_____________________________________________________________________________________________

IEPIRKUMU UZRAUDZĪBAS BIROJA interneta vietnē publicēts paziņojums par Iepirkuma izsludināšanu par Būvuzraudzību Liepājas Sv,Trīsvienības katedrāles fasādes un torņa atjaunošanai:

https://pvs.iub.gov.lv/show/492169

1. Finansējuma saņēmējs

Liepājas Svētās Trīsvienības evaņģēliski luteriskā draudze

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000088846

Adrese

Lielā iela 9, Liepāja, Latvija, LV-3401

Tālruņa numurs(-i)

+371 29486801

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Nodibinājuma “Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds” vadītāja Kristīne Liepa, +371 29486801, +371 63423431, trisvienibasfonds@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Būvuzraudzība Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasādes un torņa atjaunošana, saskaņā ar Būvprojektu, Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas fasāžu un torņa atjaunošana, logu un akmens detaļu restaurācija

3. Līguma veids

Pakalpojumi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāle, Lielā iela 9, Liepāja, LV-3401

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/11/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

19446 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

24/05/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Jelgavas iela 58, Liepāja, LV-3401

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” īstenošana.

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Būvuzraudzības Iepirkuma nolikums ar pielikumiem un Būvprojekts pieejams: https://failiem.lv/u/grp5zykg

Informāciju sagatavoja:Kristīne Liepa

_____________________________________________________________________________________________
Informējam, ka 27.03.2017 Būvdarbu iepirkums ir pārtraukts:
https://pvs.iub.gov.lv/show/489463
Ņemot vērā finansētājs norādes uz nepilnībām Būvdarbu iepirkuma nolikumā, kurus tuvākajā laikā novērsīsim,
Būvdarbu Iepirkumu plānojam atkārtoti izsludināt tuvāko nedēļu laikā.Iepirkuma komisijas lēmuma protokols Nr. 4-2017, no 27.03.2017.
Informāciju sagatavoja:
Kristīne Liepa
Iepirkuma komisijas vadītāja
_____________________________________________________________________________________________

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

 

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Liepājas Svētās Trīsvienības evaņģēliski luteriskā draudze

2. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

90000088846

3. Adrese

Lielā iela 9, Liepāja

4. Latvija, Pasta indekss

LV-3401

5. Tālruņa numurs (-i)

+371 29486801, +371 63423431

6. Faksa numurs(-i) (ja ir)

7. Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Nodibinājuma “Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds” vadītāja Kristīne Liepa, +371 29486801, +371 63423431, trisvienibasfonds@inbox.lv

8. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Liepājas Sv.Trīsvienības atedrāles fasādes un torņa atjaunošana, saskaņā ar izstrādāto un saskaņoto Būvprojektu: “Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas fasāžu un torņa atjaunošana, logu un akmens detaļu restaurācija”.

9. Līguma veids

Būvdarbi

10. Paredzamā līguma izpildes vieta

Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāle, Lielā iela 9, Liepāja, LV-3401

11. Paredzamais līguma izpildes termiņš

01.09.2019.

12. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

933 399,00

13. Valūta

EUR

14. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

31.03.2017

15. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks

16:00

16. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta

Jelgavas iela 58, Liepāja, LV-3401

17. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LR Kultūras ministrija kā atbildīgā iestāde, sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, izvērtējusi projekta ideju  “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” (projekta idejas Nr. ERAF/551SAM/2016/II/04) un priekšatlases izvērtēšanā apstiprinājusi idejas pieteikumu. Projekta idejas “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” ietvaros paredzēta Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasādes atjaunošana.

18. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Specifiskā  atbalsta mērķa 5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” īstenošana.

19. Cita informācija (ja nepieciešams)

Iepirkuma dokumentācija pieejama:  https://failiem.lv/u/ay6g9kt5

Informācija no: https://pvs.iub.gov.lv/show/486811

______________________________________________________________________________________________________

Nodibinājums “VizualizacijaJauna11Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds” reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2006. gada 8. novembrī (reģistrācijas Nr. 40008108234).

 

Mērķis – veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu Latvijā, organizējot un atbalstot valsts nozīmes kultūras pieminekļa – Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas – atjaunošanu un saglabāšanu.

 

 

Fonda dibinātāji:

Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca (www.lelb.lv )

Vācu evaņģēliski luteriskā Baznīca Latvijā (www.kirche.lv)

Liepājas Sv. Trīsvienības evaņģēliski luteriskā draudze (www.trinitatis.lv)

Sīkāka informācija: www.trisvienibasfonds.lelb.lv

 

Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds informē, ka ir izstrādāts un sagatavots tehniskais projekts:

“Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasāžu un torņa renovācija, logu un akens detaļu restaurācija”.
Projektēta autori SIA “Pastorāts” un SIA “Arhitektoniskās Izpētes Grupa”.
2014.gada novembrī projekts tika saskaņots Valsts Kultūras Pieminekļu Aizsardzības Inspekcijā.
2014.gada decembrī projekts tika saskaņots Liepājas pilsētas Būvvaldē.

‍Projekts paredz katedrāles fasādes, torņa fasādes renovāciju, logu, torņa slēģu un smilšakmens detaļu restaurāciju, kā arī zibens novadīšanas un lietusūdens novadīšanas sistēmu ierīkošanu.

‍‍Plašāk par veicamjiem darbiem, skatīt sadaļā: Dievnams šodien!

‍Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds aicina ziedotājus atbalstīt katedrāles restaurācijas darbus un ziedot!

TICĪBAS un MĪLESTĪBAS SPĒKĀ!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Atpakaļ