Trinitatis

Publicēts: septembris 23, 2020

„Tas Kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Viņš man liek ganīties zāļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem Sava Vārda dēļ.”       (Ps 23:1-3)

Liepājas Sv.Trīsvienības evaņģēliski luteriskajā draudzē
sākot no 2020. gada 2. oktobra notiks

IESVĒTES MĀCĪBAS
piektdienās plkst.18.00 draudzes sakristejā
(ieeja no Baznīcas ielas puses)
Mācības vadīs mācītājs, dekāns Pēteris Kalks
Lūdzam pieteikties draudzes kancelejā Lielā ielā 9, Liepājā
darba dienās no plkst.10.00 līdz 13.00
Tālrunis: +371 26172081 (dekāns Pēteris Kalks)
+371 20006370 (kanceleja)

Esiet mīļi gaidīti!


Eiropas kultūras mantojuma dienas un dzejas dienas 2020 “VERTIKĀLE VI”

Publicēts: septembris 17, 2020

Šī gada VERTIKĀLE pirmais pasākums kā ierasts notiks Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālē 19.septembrī ar programmu dienas garumā laikā no 11.00 – 21.00.

Programmā:

11:00 – lektorijs “BŪVKULTŪRA kā radošs elements,” lektori Daina Lāce, Gunta Šnipke, Pēteris Kalks – lekcijas, iekštelpu apskate

16:00 – 17:30 “Zvani, ziedi, mākoņi un mīlestība” – izstāde un plenēra noslēgums, meistardarbnīca “Ieskats būvkultūras noslēpumos, plenērs, sveču darbnīca,” piedalās Liepājas Bērnu mākslas skolas audzēkņi (pedagoģes Brigita Pomerante, Kristīne Ulberte, Laine Kinstlere), kā arī Mākslas studijas bērniem “OH” dalībnieki (vadītāja Maira Markuševska)

20:00 – 21:00 dzejas, mūzikas, gaismas, ziedu performance “AUGSTĀ DZIESMA” – piedalās dzejnieces  Laura Andersone, Gunita Boka, Gundega Rezevska, Gunta Šnipke, Sandra Vensko, mūziķi Annija Kolerte, Miks Akots, ziedu dizainere Biruta Ignatova, māksliniece Agnese Rudzīte, gaismas un tehniskais nodrošinājums –  Jānis Vasilis.

Jau sesto gadu septembrī Liepājā notiek dzejas, mākslas un mūzikas performance VERTIKĀLE. VERTIKĀLE ir kļuvusi par tradīciju septembra mēnesī – platforma, kultūras notikums, Dzejas dienu un Kultūras mantojuma dienu ietvarā, kas veidots, izmantojot mūsdienīgus mākslas performances instrumentus – radošu cilvēku radīts produkts. Performances pamatideja – strādāt dažādos mākslas virzienos, iepazīstot sakrālo mantojumu.

Projekta VERTIKĀLE pasākumi iepriekšējos gados notikuši ne tikai Liepājā, bet arī vairākos citos Latvijas dievnamos – Lestenē, Jaunpilī, Alsungā. Arī šogad “Eiropas kultūras mantojuma un dzejas dienas 2020 VERTIKĀLE VI” sāksies  Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē, turpināsies Apriķu ev.lut. baznīcā, noslēgsies Gramzdas dievnamā.

Apriķu luterāņu baznīcā radošā grupa viesosies 27. septembrī, sākums  19:00,

Gramzdas luterāņu baznīcā VERTIKĀLE VI norisināsies 11.oktobrī, pēc dievkalpojuma 17:00.

 

Visi VERTIKĀLE VI pasākumi ir bez maksas. Projektu atbalsta Liepājas Kultūras pārvalde un Kurzemes kultūras programma 2020, Kurzemes plānošanas regions.

 

 

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja

Sandra Vensko.

(mob.tālr.: 29877969, vsandra@inbox.lv)


Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles fasādes atjaunošanas darbi ir pabeigti

Publicēts: septembris 16, 2020

Svētdien, 2020.gada 20.septembrī plkst. 10.00 ikviens ir mīļi aicināts un gaidīts svinēt kopīgu pateicības dievkalpojumu Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālē, pateicībā par veiktajiem katedrāles fasādes atjaunošanas darbiem!

Ar patiesu prieku vēlamies darīt zināmu, ka Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles fasāžu un torņa atjaunošanas, logu un smilšakmens detaļu restaurācijas darbi ir pilnā mērā pabeigti, saņemot Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes un Liepājas pilsētas būvvaldes atzinumus par darbu un objekta pieņemšanu. Katedrāles fasāde, kas pirms atjaunošanas bija drūma, neizteiksmīgi pelēka un stipri bojāta, šobrīd uz visām debespusēm ir atguvusi savu kādreizējo spozmi un autentisko izteiktību, neapšaubāmi uzlabojot kopējo pilsētvidi un sniedzot liecību par draudzi un Liepājas pilsētu, kurai rūp savs dievnams.

Katedrāles fasādes atjaunošanas darbi tika īstenoti Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgas kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” sadarbības projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” ietvaros. Atjaunošanas projekts norisinājās no 2018.gada aprīļa līdz 2020.augustam un kopējie veiktie ieguldījumi ir 1,26 miljoni eiro. Projekta ietveros ir paveikti apjomīgi būvdarbi, kas sevī ietvēra – atjaunota katedrāles fasāde, pastiprināts tornis, restaurēti logi un durvis, smilšakmens detaļas, ierīkota zibensaizsardzības sistēma, restaurēts torņa krusts, pulksteņu ciparnīcas, izbūvēta pamatu hidroizolācija un lietus ūdens savākšanas sistēma. Tāpat projekta īstenošanas rezultātā katedrālē tika pilnveidoti esošie un radīti jauni pakalpojumi tūristiem – izvietota ekspozīcija katedrāles tornī par vēsturiskajiem notikumiem un personībām Liepājas Sv. Trīsvienības baznīcā cauri gadsimtiem, kā arī pilnveidoti divi esošie tūrisma pakalpojumi, kas ir nodrošināt atbilstošus apstākļus ērģeļu koncertdarbībai visa gada garumā un nodrošināta iespēja izvietot mainīgās izstādes katedrālē.

Liepājas Sv. Trīsvienības dievnams ir dzīva liecība tam, ka Liepājā ir dzīvojuši cilvēki ar stipru ticību un vēlmi pagodināt Dievu, radot vietu, kur cilvēki varētu pulcēties un piedzīvot dzīvā Dieva klātbūtni. Atjaunošanas gaitā, aptverot dievnama apjomu un unikalitāti, no sirds esam pagodināti, ka arī mēs varējām būt daļa no šī dievnama. Pateicamies Dievam par svētību un vadību šī atjaunošanas projekta laikā, ka tas var būt kā dzīva liecība tam, ka arī mūsdienās ir iespējama vairāku iesaistīto pušu cieša sadarbība, lai atjaunotu un saglabātu valsts nozīmes kultūras pieminekli, ko mums ir nodevuši un uzticējuši mūsu ticības priekšteči.

Iespējams, esat pamanījuši, ka pie katedrāles galvenās ieejas, portāla augšējā daļā ir Liepājas pilsētas ģerbonis. Šis ģerbonis vēsturiski tika uzstādīts ar mērķi apliecināt, ka draudzes locekļiem ir svarīga vieta kurā tie dzīvo un, ka Liepājas pilsētas vadība ir bijusi klātesoša un sniegusi atbalstu. Ir liels prieks, ka arī šodien varam apliecināt, ka vēl joprojām Liepājas pilsētas vadība sniedz nenovērtējamu atbalstu un palīdzību. Īpašu pateicību vēlamies izteikt Liepājas domes priekšsēdētājam Jānim Vilnītim, priekšsēdētāja vietniekam Gunāram Ansiņam, priekšsēdētāja vietniekam kultūras un sporta jautājumos Atim Deksnim, priekšsēdētāja vietniekam stratēģiskajos plānošanas jautājumos Uldim Seskam un Attīstības pārvaldes projektu vadītājai Solvitai Kaņevskai.

Tāpat no sirds vēlamies pateikties būvuzņēmējam SIA “UPTK” valdes priekšsēdētājam Zigurdam Kirhneram un projektu vadītājam Mārtiņam Lilienfeldam, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītājam Jurim Dambim un Kurzemes reģionālās nodaļas inspektorei Līgai Akermanei, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Kurzemes reģiona nodaļas vadītājai Anitai Bekei un vecākajai ekspertei Beatai Rudovicai, būvprojekta izstrādātājai, arhitektei Helēnai Dekantei, autoruzraudzības veicējiem SIA “Arhitektoniskās Izpētes Grupa”, Marinai Mihailovai, Sabīnei Ertei un Ģirtam Pavlovam, būvuzraudzības veicējiem SIA “Akords U” būvuzraugam Mārtiņam Metālam un Gintam Ernstsonam, sadarbības partneriem Baltijas Arhitektūras pieminekļu asociācija “Baltische Baudenkmäler e.V.”, “Apvienotie Kurzemes Fondi” Vācijā, “27.Jēgeru bataljona tradīciju kopšanas biedrība” un Jēgeru Fonds Somijā. Atjaunošanas darbu gaitā, neatsverams ir bijis ziedotāju atbalsts – gan no privātpersonām, gan juridiskām personām Latvijā un ārvalstīs, gan neskaitāmi anonīmi ziedotāji, kuri katrs savu artavu ir ieguldījuši mūsu Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles atjaunošanā. Paldies!

Uzturēt un atjaunot katedrāli esam varējuši, varam un varēsim tikai ar kopīgiem spēkiem, tāpēc īpaši pateicamies ikkatram draudzes loceklim par palīdzību un iesaisti. Lielu pateicību par uzticamu un ilgstošu darbu sakām arī draudzes vadībai, mācītājam Pēterim Kalkam, bīskapam Hansam Martinam Jensonam, draudzes priekšniecei Anitai Brantevicai, padomei, valdei un visiem pārējiem, kas iesaistījušies pie katedrāles atdzimšanas un tās uzturēšanas.

Bet nekas jau nebeidzās, darbs turpinās, lai katedrāles atjaunošanas darbi tiktu plānoti un īstenoti arī turpmāk, gan pie interjera, mākslas priekšmetu restaurācijas, gan pie ērģeļu pilnas restaurācijas, ir nepieciešama sabiedrības līdzdalība arī turpmāk. Ikvienam ir iespēja līdzdarboties atjaunošanas projektā, atbalsot ar ziedojumiem:

Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds

Juridiskā adrese: Lielā iela 9, Liepāja, LV-3401, Latvija
Reģ. Nr. 40008108234

Bankas nosaukums: AS Swedbank

BIC/SWIFT kods: HABALV22
Konts: LV91HABA0551015229804

Plašāka informācija par veiktajiem Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles atjaunošanas darbiem atrodama: trisvienibasfonds.lelb.lv

Informāciju sagatavoja: Pēteris Bikše, Atjaunošanas projekta vadītājs,

Kristīne Liepa, Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonda valdes locekle.


Publicēts: septembris 9, 2020

Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds un draudze sirsnīgi pateicas ziedotājiem un atbalstītājiem un aicina nosvinēt  Pateicības dievkalpojumu 20.septembrī.


Eiropas kultūras mantojuma dienas un dzejas dienas 2020 programma Liepājā “VERTIKĀLE VI”

Publicēts: septembris 9, 2020

Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē, Lielā ielā 9, Liepājā

19.septembrī

11:00 -16:00   –   lektorijs “BŪVKULTŪRA kā radošs elements” lektori Dr.Daina Lāce, Gunta Šnipke, Pēteris Kalks

16:00 -17:30   –    meistardarbnīcas “Puķes un mākoņi”, “Sveces”

20:00 -21:00   –   dzejas, mākslas, mūzikas, gaismas un ziedu performance “Augstā dziesma”


Liepājas ērģeļmūzikas festivāls

Publicēts: septembris 8, 2020

Šogad jau deviņpadsmito reizi no 12. līdz 19. septembrim notiks Liepājas ērģeļmūzikas festivāls. Kā ierasts galvenā notikumu vieta būs Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāle, taču festivāls notiks arī Sv. Jāzepa Romas katoļu katedrālē un Mārtiņa Lutera ev. luteriskajā baznīcā.

Lasīt vairāk


LIEPĀJAS ĒRĢEĻMŪZIKA VASARAS 9. (noslēguma) koncerts

Publicēts: augusts 26, 2020

Ārkārtas situācija Latvijā tika atcelta vasaras sākumā – 10. jūnijā. Līdz tam apmeklētāju skaits bija ierobežots līdz 25 cilvēkiem, kas koncertu sarīkošanu padarīja ļoti problemātisku. Šobrīd atskatoties uz sarežģīto pavasari, tikpat kā realizētais Liepājas vasaras ērģeļmūzikas koncertcikls šķiet kā brīnums. 30. augustā – ar ērģelnieces Diānas Jaunzemes-Portnajas un soprāna Viktorijas Pakalnieces izvēlēto programmu, vasaras koncertsezona Sv.Trīsvienības katedrālē noslēgsies. Klausītāji dzirdēs baroka laikmeta mūzikas pērles un latviešu komponistu darbus. Īpašā aranžējumā balsij un ērģelēm izskanēs Jurjānu Andreja „Lūgšana” no kantātes „Tēvija”, bet koncerta izskaņā – triumfālā Marsela Lankatē „Tokāta”.

Ieejas maksa – 5 eiro.

Lasīt vairāk


LIEPĀJAS ĒRĢEĻMŪZIKA VASARAS 8. koncerts

Publicēts: augusts 20, 2020

Šīs vasaras siltās un saulainās svētdienu pēcpusdienas mūziku mīlošie liepājnieki izmantoja, lai izbaudītu ērģeļmūzikas koncertus Sv.Trīsvienības katedrālē. Vēl tikai divas svētdienas un 2020.gada Ērģeļmūzikas vasara būs izskanējusi.

23.augustā plkst. 17.00 Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē uzstāsies lielisks tandēms – ērģelniece Ilona Birģele un vijolniece Paula Šūmane. Nupat abas mākslinieces atgriezušās no koncertturnejas pa Igauniju un Liepājā uzstāsies ar interesantu mūzikas izlasi.

Koncerta programmā iekļauti J.S.Baha, H.fon Bībera, P. Dambja, P.Vaska, Ž.Masnē skaņdarbi, izskaņai izvēloties E.Dārziņa „Melanholisko valsi”.

Ieejas maksa – 5 eiro.

Lasīt vairāk


LIEPĀJAS ĒRĢEĻMŪZIKA VASARAS 7. koncerts

Publicēts: augusts 14, 2020

16.augustā plkst. 17.00 Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē ar īpašu programmu uzstāsies jaunākās paaudzes mākslinieces – ērģelniece Baiba Betlere un mecosoprāns Vizma Zvaigzne. Vasaras ērģeļmūzikas koncerti ir klausītāju iemīļoti. Nelielie stundu garie pēcpusdienas koncerti greznajā katedrālē paver iespēju dzirdēt pazīstamus skaņdarbus, kā arī iepazīties ar retāk dzirdētiem mūzikas opusiem.

Mākslinieces programmā iekļāvušas mūziku no baroka līdz mūsdienu latviešu komponistu darbiem. Skanēs brīnišķīga izlase –  N. Brūnsa, Ž. Masnē, J.S.Baha, S. Franka, R. Dubras, Ž. Bizē, L. Garūtas, F. Mendelsones – Henzeles, Dz. Kurmes-Gedroicas, M. Rēgera, F. Šūberta mūzika.

Ieejas maksa – 5 eiro.

Lasīt vairāk


LIEPĀJAS ĒRĢEĻMŪZIKA VASARAS 6. koncerts

Publicēts: augusts 6, 2020

Svētdien 9.augustā Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē notiks kārtējais vasaras koncerts. Šoreiz tam dots apakšvirsraksts – „Krāšņais baroks – laikmeta pērles”. Tas ļauj nojaust, kādu noskaņu koncertā izsapņojusi ērģelniece Liene Andreta Kalnciema. Baroka laikmeta mūzika jo īpaši izceļ katedrāles greznā instrumenta skanējumu. Koncertā skanēs Nikolausa Brūnsa, Antonio Vivaldi, Ditriha Bukstehūdes, Georga Fridriha Hendeļa, Johana Sebastiana Baha un Johana Gotfrīfa Mīteļa darbi ērģelēm un balsij. Programmas  atskaņošanā ērģelniece uzaicinājusi soprānu Eviju Martinsoni.

Liepājas ērģeļmūzikas vasaras ar pazīstamo nosaukumu  “Mūzika dievnamam” notiek ik svētdienu, kopš 2011.gada.

Lasīt vairāk